Консультації психолога чи психотерапія: що обрати?

Консультування (консультації психолога) — первинне дослідження, прояснення запиту клієнта; уточнення глибини і тяжкості стану; рішення проблем, які виникли недавно (зараз); головний акцент — на взаємодію із зовнішнім світом; дослідження можливостей активізації ресурсів клієнта; рекомендації по відновленню адаптаційних можливостей і щодо подальшого вирішення запиту клієнта. Середня тривалість — близько 15 зустрічей.

(В окремих випадках, від 1 до 5 консультацій — первинна діагностика глибини і тяжкості стану для з’ясування подальшої стратегії надання допомоги і (або) допомога при обмеженому часі (перед від’їздом), і / або при легкому емоційному напруженні — зниження емоційної напруги в зв’язку з виниклою ситуацією + відновлення усвідомлення наявних у клієнта ресурсів, пошук можливих стратегій для реалізації без внутрішніх обмежень і при достатній зовнішньої підтримки.)

Немедична, немедикаментозна психотерапія — вирішення проблем, які виникли давно, які повторюються або до сих пір (знову) турбують; головний акцент-  на внутрішній світ пацієнта і вплив його стану на взаємодію із зовнішнім світом; допомога в знаходженні пацієнтом причинно-наслідкових зв’язків і їх вирішенні; особистісні зміни; досвід проживання наслідків психічної травми в безпечних відносинах; робота на зниження гостроти психосоматичної симптоматики як паралельна допомогу лікуванню, що здійснюється медикаментозно, під наглядом лікаря; зниження проявів панічних атак і фобій, пошук і робота з їх причинами; робота з неврозами; оптимізація взаємовідносин з іншими.

Тривалість: 25-50 зустрічей — короткострокова психотерапія; від 50-70 зустрічей і більш — тривала психотерапія.

🔵🔵🔵🔵🔵

Консультации психолога или психотерапия: что выбрать?

Консультирование (консультации психолога) — первичное исследование, прояснение запроса клиента; уточнение глубины и тяжести состояния;  решение проблем, которые возникли недавно (сейчас); главный акцент — на взаимодействие с внешним миром; исследование возможностей активизации ресурсов клиента; рекомендации по восстановлению адаптационных возможностей и по дальнейшему решению запроса клиента. Средняя длительность — около 15 встреч.

(В редких случаях от 1 до 5 консультаций — первичная диагностика глубины и тяжести состояния для выяснения дальнейшей стратегии оказания помощи и(или) помощь при ограниченном времени (перед отъездом), и/или при легком эмоциональном напряжении — снижение эмоционального напряжения в связи с возникшей ситуацией + восстановление осознания имеющихся у клиента ресурсов, поиск возможных стратегий для реализации без внутренних ограничений и при достаточной внешней поддержке.)

Немедицинская, немедикаментозная психотерапия — решение проблем, которые возникли давно, которые повторяются или до сих пор (снова) беспокоят; главный акцент — на внутренний мир пациента и влияние его состояния на взаимодействие с внешним миром; помощь в нахождении пациентом причинно-следственных связей и их разрешении; личностные изменения; опыт проживания последствий психической травмы в безопасных отношениях; работа на снижение остроты психосоматической симптоматики как параллельная помощь лечению, осуществляемому медикаментозно, под наблюдением лечащего врача; снижение проявлений  панических атак и фобий, поиск и работа с их причинами; работа с неврозами; оптимизация взаимоотношений с другими.

Длительность: 25-50 встреч — краткосрочная психотерапия; от 50-70 встреч и более — длительная психотерапия.

_____________

Використання матеріалів сайту дозволяється лише з зазначенням авторства та активним посиланням на сайт.

Автор: Наталія Мажиріна www.psihologvkieve.com.ua

___

Использование материалов сайта разрешается только с указанием авторства и активной ссылкой на сайт.

Автор: Наталья Мажирина www.psihologvkieve.com.ua